St. Joseph’s Church

Located in Wangfujing, Beijing, China. Taken in 2013.